การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำหน่วยงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์