การประชุมหารือเตรียมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) (ทบทวนปี พ.ศ. 2566 – 2568) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) (ทบทวนปี พ.ศ. 2566 – 2568) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก โดยมี นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ   Continue reading

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริด จำนวน 6 ห้อง ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริด จำนวน 6 ห้อง ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ Continue reading

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมี นางนฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงานอาคารสถานที่ เข้าร่วมในโครงการ ณ ณัฐพล รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี Continue reading

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีการ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้าง เรื่อง จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้าง เรื่อง จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง) จำนวน 11 เครื่อง และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งวด 1) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหน่วยงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ Continue reading

การประชุมคณะกรรมการการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริดของคณะครุศาสตร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริดของคณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ Continue reading

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และที่ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ สำหรับการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวนลินี หนูมาน้อย หัวหน้างานยานพาหนะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ สำหรับการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ Continue reading

ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองกลาง ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่มาให้บริการ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร ในการบริการตรวจวัดสมรรถภาพกล้ามเนื้อแขน (วัดแรงบีบมือ) ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง ตรวจวัดความดัน ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ตรวจเพิ่มคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ ตับ ช่องท้อง ต่อมลูกหมาก รังไข่ เต้านม มดลูก พร้อมทั้ง บริการตรวจพิเศษอื่นๆอีกมากมาย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ    Continue reading

การประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวปัญญารัตน์ สมศักดิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหน่วยงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ Continue reading

Live Draw Sedney
Live Draw Cambodia
Live Draw Singapore
Live Draw China
Live Draw Taiwan
Live Draw Toto Macau
Live Draw HK
Bandar Togel Resmi Dan terpercaya
Bandar Togel Terbaik Hadiah Terbesar
Live Draw SDY
Live Draw HK
Live Draw Cambodia
Live Draw Cambodia
Live Draw SGP
Live Draw HK
Live Draw SDY
Live Draw Japan
Live Draw HK
Live Draw Taiwan
Live Draw HK
Daftar Situs Bandar Togel Online 4D Terpercaya Hadiah Terbesar | BARTOGEL
Slot Server Thailand
situs slot luar negeri
toto slot
slot dana
slot luar negeri
slot gacor maxwin
slot luar negeri
slot luar negeri
situs togel terpercaya
akun slot gacor
slot gacor maxwin
slot luar negeri
toto slot
bandar togel terpercaya
slot gacor maxwin
toto togel
Live draw HK
toto togel
situs slot terpercaya
Bandar Togel
slot luar negeri
slot luar negeri
live draw hk
Slot luar negeri
situs toto Terpercaya
slot deposit 5k
Boocoran Admin Jarwo
Situs Slot Luar Negeri
BO Togel Depo 5000
slot-depo-5k
situs-slot-luar-negeri
bo-togel-deposit-5000
Akun-pro-jepang
live-draw-hk
situs-togel-deposit-5000
slot-depo-5k
slot-depo-5k
situs slot luar negeri
slot luar negeri
akun-pro-jepang
slot depo 5k
rtp-slot-gacor
situs togel terpercaya
slot gacor maxwin
situs togel terpercaya
slot depo 5k
slot depo 5k
Bocoran admin slot jarwo
slot pragmatic
slot maxwin
slot luar negeri
slot gacor maxwin
toto bagus thailand