การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
นางการดา  รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ