โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างและเรียนรู้ ข้อระเบียบ ข้อกฎหมายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับสินค้า หรือบริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย จนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมทราบถึงข้อควรระวังในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมุ่งเน้นการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับสินค้า หรือบริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดและความคลาดเครลื่อนของข้อมูลให้น้อยลง หรือไม่มีเลย และเพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค มีแนวทางในการแก้ไข และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดในการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ สามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้รับเกียรติจากนายรังสฤษฎ์ น้อยอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนายพิทยา ศิริวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)