การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง พร้อมด้วย นายปิยะ นุชพงษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้ง ที่ 5/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ