การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.
นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหน่วยงานอาคารสถานที่