โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

หน่วยงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทร์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565