โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดประชุมกระตุ้นวิธีคิดให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทางการจัดประชุม ทราบถึงเทคนิคการจัดประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ และนำแนวคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประชุมของหน่วยงานได้
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2565 และระหว่างวันที่ 1- 20 มิถุนายน 2565  (10 ครั้ง) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราขภัฏราชนครินทร์  ดังนี้

ครั้งที่  1                   วันที่  27  พฤษภาคม  2565      เวลา  14.00 – 16.30  น.

ครั้งที่  2                   วันที่  30  พฤษภาคม  2565      เวลา  10.00 – 12.00  น.

ครั้งที่  3                   วันที่  1  มิถุนายน  2565                   เวลา  14.00 – 16.30  น.

ครั้งที่  4                   วันที่  6  มิถุนายน  2565                   เวลา  10.00 – 12.00  น.

ครั้งที่  5                   วันที่  8  มิถุนายน  2565                   เวลา  14.00 – 16.30  น.

ครั้งที่  6                   วันที่  10  มิถุนายน  2565        เวลา  10.00 – 12.00  น.

ครั้งที่  7                   วันที่  13  มิถุนายน  2565        เวลา  14.00 – 16.30  น.

ครั้งที่  8                   วันที่  15  มิถุนายน  2565        เวลา  10.00 – 12.00  น.

ครั้งที่  9                   วันที่  17  มิถุนายน  2565        เวลา  14.00 – 16.30  น.

ครั้งที่  10        วันที่  20  มิถุนายน  2565        เวลา  10.00 – 12.00  น.