โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน สำหรับบุคลากรด้านการเงิน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเรียนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน สำหรับบุคลากรด้านการเงิน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565