โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings)

หน่วยงานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์