โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือเวียนฉบับ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564” สำหรับบุคลากรด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือเวียนฉบับ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564” สำหรับบุคลากรด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ในวันที่ 20 มกราคม 2565