โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุมือใหม่ กับความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง” สำหรับบุคลากรด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุมือใหม่กับความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง” สำหรับบุคลากรด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์)  ในวันที่ 24 มีนาคม 2565