โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังวิทยาลัยพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings)

หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังวิทยาลัยพยาบาล” ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์