โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานอำนวยการ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามพันธกิจ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ร่วมกันทบทวนกรอบทิศทางการบริหารงานตามภารกิจ ทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี   และสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท ภารกิจและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี  ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565 ณ วรรณา โฮมสเตย์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี