โครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ”

หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนานาคุณธรรม
และความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
และอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565