โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (อว. ส่วนหน้า)

ด้วยศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรัฐบาล
มีนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อให้มีการติดตามเร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่แต่ะละจังหวัดอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าระดับจังหวัด เพื่อรองรับนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัดเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว ลดปัญหาและอุปสรรค ทั้งใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำศักยภาพของจังหวัด ชุมชน และท้องถิ่นมาผสานกับองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ประสานการนำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเชื่อมโยงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในฐานะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ในพื้นที่ และเพื่อดำเนินกิจกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”
ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 5 – 31 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (อว. ส่วนหน้า)
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (อว. ส่วนหน้า)
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (อว. ส่วนหน้า)