โครงการทำบุญเนื่องในวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หน่วยงานศูนย์บางคล้า กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการทำบุญเนื่องในวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565