โครงการทำบุญอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ด้วยหน่วยงานศูนย์บางคล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนบูรณาการวิชาการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนบริการต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้ดำเนินการติดตั้ง รวมถึงตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในอาคารแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมสำหรับการให้บริการ และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ได้ย้ายไปปฏิบัติงานประจำ ณ ชั้น 1  อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ  ประกอบด้วยหน่วยงานบริหารงานบุคคล  งานธุรการ  งานประชุมและพิธีการ  งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานอาคารสถานที่ เป็นต้น

หน่วยงานศูนย์บางคล้า จึงจัดโครงการทำบุญอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ก่อนที่จะทำกิจกรรมทำบุญ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดเตาเหล็ก จำนวน 9 รูป
มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ รวมทั้งได้นิมนต์พระครูปลัดธรรมานุวัตร เจ้าคณะตำบลบางไผ่ และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มาเป็นประธานในพิธีเจิมอักขระ บริเวณทางเข้าอาคาร
และภายในอาคาร พร้อมปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้าง ขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

โครงการทำบุญอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
โครงการทำบุญอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า