โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสังเคาระห์ข้อมูล
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหา
และความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณในพัฒนาไปยังเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับตำบลชุมชนเป้าหมาย ในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าระดับจังหวัด เพื่อรองรับนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัดเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว ลดปัญหาและอุปสรรค ทั้งใช้ทรัพยากรต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำศักยภาพของจังหวัด ชุมชน และท้องถิ่นมาผสานกับองค์ความรู้ งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ประสานการนำงาน
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเชื่อมโยงโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จึงจำเป็น
ต้องมีกระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ เพื่อได้ข้อมูล
และแนวทางที่จะนำไปต่อยอดการพัฒนาจังหวัดในโครงการด้านเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และพื้นที่เป้าหมาย

โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา