โครงการการสอบวัดระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดสอบวัดระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมชุดการเรียนการสอนและสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565