การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน

 ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในปีการศึกษา 1/2565 สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 15 คน

เครดิต: รูปจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, line: PR.RRU