การประชุมหารือเตรียมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) (ทบทวนปี พ.ศ. 2566 – 2568) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) (ทบทวนปี พ.ศ. 2566 – 2568) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก โดยมี นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ