การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้าง เรื่อง จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้าง เรื่อง จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง) จำนวน 11 เครื่อง และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งวด 1) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหน่วยงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ