การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และที่ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์