การประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ สำหรับการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวนลินี หนูมาน้อย หัวหน้างานยานพาหนะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ สำหรับการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ