การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (กบ.) ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (กบ.) ครั้งที่ 7/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (กบ.) ครั้งที่ 7/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์