การประชุมปิดการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ขั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ