การประชุมแม่บ้าน คนงาน คนสวน พนักงานขับรถ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการให้บริการ

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมแม่บ้าน คนงาน คนสวน พนักงานขับรถ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ