ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) และเพื่อนำผลการทดสอบที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อใช้ในการรายงานผลสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 7,14,15 กุมภาพันธ์ และ 1, 9 มีนาคม 2567 ณ​ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Website: https://lcir.rru.ac.th/ Tel: 038-517003 และ 038-513500 ​Email: inter-office@mail.rru.ac.th