พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/การประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์