การประชุมติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและรายงานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและรายงานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ