การประชุมฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์2567 เวลา 13.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและรายงานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ