โครงการอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานและเข้าร่วมโครงการอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับตลอดจนวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีขีดความสามารถ สมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางณัฐกฤตา มัทธุจัด และนางสาวธัญธนาภา โล่รักษา จากสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์