โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัยทำงานรุ่นใหม่)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัยทำงานรุ่นใหม่) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ วิทยากรให้ความรู้ โดย คุณพิมพ์อธิชา ธงรัตกัมพล ตำแหน่ง Corporate Sales Manager โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ และอาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส ตำแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะ มารยาทสังคม การเดิน การแต่งหน้า และกายแต่งกาย การวางตัวที่เหมาะสมตามธรรมเนียมสากล ตลอดจนเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนเริ่มต้นการทำงานแบบมืออาชีพ