ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 14 ก.พ. 67
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อ.จิรัชญา โคศิลา รองคณบดี คณะครุศาสตร์ และนางสาวอาภา ปาสาณพงศ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ 1/2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี