การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกับประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง) จำนวน 12 เครื่อง งวดที่ 4 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัสดุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว