โครงการสัมมนาปฏิบัติการ “การจัดการความเสี่ยงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่นำสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา”

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ “การจัดการความเสี่ยงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่นำสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ มัการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อพัฒนาการบริหารที่นำสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนำแนวคิดด้านการบริหารความเสี่ยงไปพัฒนางานท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2567 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ