การประชุมหารือการให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล ผู้ดูแลระบบ (Admin) และฝ่ายเลขาฯ ของคณะทำงาน ITA เข้าร่วมการประชุมหารือการให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ