โครงสร้างการบริหาร

 1. กองกลาง
  ผู้อำนวยการกองกลาง
  1. หน่วยงานอำนวยการ
   หัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ
   งานธุรการ
   งานประชุมและพิธีการ
   งานเลขานุการผู้บริหาร
   งานประชาสัมพันธ์
   งานยานพาหนะ
   งานจัดหารายได้
  2. หน่วยงานคลัง
   หัวหน้าหน่วยงานคลัง
   งานธุรการ
   งานการเงิน
   งานบัญชี
  3. หน่วยงานพัสดุ
   หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ
   งานธุรการ
   งานจัดซื้อจัดจ้าง
   งานควบคุมพัสดุ
  4. หน่วยงานบริหารงานบุคคล
   หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล
   งานบริหารทั่วไป
   งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
   งานทะเบียนประวัติ
   งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
   งานพัฒนาบุคลากร
  1. หน่วยงานอาคารสถานที่
   หน่วยงานอาคารสถานที่
   งานธุรการ
   งานอาคารและซ่อมบำรุง
   งานสาธารณูปโภค สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
   งานรักษาความปลอดภัย
   งานออกแบบสิ่งก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
  2. หน่วยงานศูนย์บางคล้า
   หัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้า
   งานธุรการ/งานไปรษณีย์
   งานการเงิน
   งานพัสดุ
   งานนโยบายและแผน
   งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ
   งานโสตทัศนูปกรณ์
   งานประชาสัมพันธ์
   งานบริหารงานบุคคล
   งานประชุมและพิธีการ
   งานเลขานุการผู้บริหาร
  3. ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
   นักวิชาการศึกษา/หัวหน้าศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
   งานธุรการ
   งานการเงิน
  4. หน่วยงานนิติการ
   หัวหน้าหน่วยงานนิติการ
   งานธุรการ
   งานนิติการ
X