ผู้บริหารกองกลาง


นางการดา รสทอง

ผู้อำนวยการกองกลาง

 

นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง

หัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ

 

นางสุรีวรรณ เขตเจริญ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

 

นางสาวปัญญารัตน์ สมศักดิ์

หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ

 

นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ

หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล

 

นายสมศักดิ์ ลำเลิศ

หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่

 

นางประภาพรรณ์ ศรีอุทยาน

หัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้า

 

นางสาวอาภา ปาสาณพงศ์

หัวหน้าศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

 

นายปิยะ นุชพงษ์

หัวหน้าหน่วยงานนิติการ