ทำเนียบผู้อำนวยการกองกลาง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
ดร.นฤชล เรือนงาม ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
นายธวัชชัย อุดมอารยะ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
นางการดา รสทอง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ –ปัจจุบัน