หน่วยงานอำนวยการ

  • งานธุรการ
  • งานประชุมและพิธีการ
  • งานเลขานุการผู้บริหาร
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานยานพาหนะ
  • งานจัดหารายได้